FANDOM


ţђįş ɱąįɭɓǫҳ įş ɱįŋę ąŋd ţђįş ţŗįąɠǫŋąɭ şįɠŋ ţђąţ ɓɭųę ɓąɭɭǫǫŋ ţђę ɱǫŋţђ ǫƒ ʝųŋę ţђęƴ'ŗę ɱįŋę, ɱįŋę, ɱįŋę, ɱįŋę, ɱįŋę  ʐįɠɠƴ'ş şwęęţş ąŗę ɱįŋę ţђąţ ɓįŗdįę'ş ţwęęţş ąŗę ɱįŋę ţђę çįţƴ şţŗęęţş ɓǫţђ ƴǫųŗ ƒęęţ ţђęƴ'ŗę ąɭɭ ęɱƥђąţįçąɭɭƴ ɱįŋę  įţ ąɭɭ ɓęɭǫŋɠş ţǫ ɱę ęvęŗƴţђįŋɠ ţђąţ į şęę ŋǫŗţђ, şǫųţђ, ęąşţ ąŋd węşţ į çąŗęşş įţ, 'çąųşę į ƥǫşşęşş įţ į'ɱ şţįŋɠƴ ąŋd įţ'ş ɱįŋę  ąŋd ţђįş įŋşţŗųɱęŋţąɭ ɓŗęąķ įş ąɭşǫ ɱįŋę  ţђę ƒɭǫǫŗ ąŋd çęįɭįŋɠ ąŗę ɱįŋę ąɭɭ ƴǫųŗ ƒęęɭįŋɠş ąŗę ɱįŋę ƴǫų ąɭwąƴş ķŋęw įţ ţђąţ'ş ąɭɭ ţђęŗę įş ţǫ įţ įţ'ş ɱįŋę, ɱįŋę, ɱįŋę, ɱįŋę, ɱįŋę  ţђąţ'ş wђąţ į şąįd įţ'ş ɱįŋę

Oh yes

yes daddy

sometimes i just want to kms. xd
Sometimes i just want to kms

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.